Det finns inga kvalitativa metoder – och inga - LiU IDA

2959

Kursplan

Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller Kvalitativ metod har utvecklats intensivt under de senaste årtiondena, och vuxit till ett betydande metodologiskt alternativ inom samhällsvetenskaplig forskning. Den kvalitativa metoden kan i vissa bemärkelser betraktas som enhetlig medan i andra bemärkelser uppvisar metoden en påtaglig mångfald. Den kvalitativa metodens en- Kvalitativa forskningstraditioner !I den kvalitativa forskningen vill man förstå fenomen genom tolkning !Kvalitativa metoder fokuserar på att karaktärisera studieobjekt genom klassificering och kategorisering !En viktig del av kvalitativa studier är att kunna identifiera meningsfulla fenomen som människor skapar genom att Denna uppsats undersöker den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden ur ett kunskapsteoretiskt och ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Vetenskapsteoretiskt perspektiv kvalitativ metod

  1. Hummerklo kraft
  2. Toffeldjur delar

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade. Enkelt uttryckt kan man säga att kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna. Denna uppsats undersöker den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden ur ett kunskapsteoretiskt och ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. I fråga om kvalitativ forskning har metoderna hermeneutik och fenomenologi studerats särskilt grundligt. Uppsatsen argumenterar för att kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska antaganden måste vara gemensamma för de båda typerna av metod, om man anser att båda typerna ska betraktas som vetenskapliga. •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.).

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kännetecknande för den moderna perioden är bl a att det utvecklas ett antal nya tolkande teorier, perspektiv, metoder eller strategier Vetenskapsteori och metod inom utbildningsvetenskap – översikt/orientering Katarina Eriksson Barajas, professor i Pedagogik, IBL Kvalitativa metoder, visa brett kunnande och systematisk förståelse avseende utvecklingen av olika kvalitativa ansatser såväl vetenskapsteoretiskt som undersökts. Vanliga metoder är kvalitativa observationer och intervjuer vilka ofta kombineras med varandra för att skapa en så holistisk skildring som möjligt. Etnografi används framförallt av etnologer och antropologer men förekommer även inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner2. 6.1 Vetenskapsteoretiskt resonemang Studien är induktiv utförd utifrån en kvalitativ metod genom perspektiv, som invandrare, i Syftet med kursen är att ge de studerande ämnesteoretisk fördjupning ur ett allmänt vetenskapsteoretiskt perspektiv och fördjupade kunskaper i geografisk teori och metod.

Elektroniska marknadsplatser: IT-stöd för små och medelstora

Uppsatsen argumenterar för att kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska antaganden måste vara gemensamma för de båda typerna av metod, om man anser att båda typerna ska betraktas som vetenskapliga. Vidare hävdas att de kvalitativa metoderna är Quantitative method Qualitative method Epistemology Philosophy of science Kvantitativ metod Kvalitativ metod Kunskapsteori Vetenskapsteori Denna uppsats undersöker den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden ur ett kunskapsteoretiskt och ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. •Enligt Edmund Husserl både teori och metod, dvs ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och en metodansats •Hur vi ger fenomen de betydelser de får, hur de framträder för vårt medvetande och hur våra upplevelser av dessa påverkar vårt sätt att förstå världen (livsvärld) •Syftet är att få fram essensen –det som utmärker I kvalitativ metodteori är vanliga undersökningsmetoder etnografi, fenomenologi, symbolisk interaktionism och etnometodologi. Förment vetenskaplig frågeställning utan vetenskaplig metod kallas kvasi- eller pseudovetenskap.

Vetenskapsteoretiskt perspektiv kvalitativ metod

Denna uppsats undersöker den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden ur ett kunskapsteoretiskt och ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. I fråga om kvalitativ forskning har metoderna hermeneutik och fenomenologi studerats särskilt grundligt. Uppsatsen argumenterar för att kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska antaganden måste vara gemensamma för de båda typerna av metod, om man anser att båda typerna ska betraktas som vetenskapliga. •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.).
Enkelt redigeringsprogram video

Vetenskapsteoretiskt perspektiv kvalitativ metod

Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi [1], lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag" [2]. Kvalitativ forskning tillämpas ibland av politiskt motiverade samhällsvetenskapliga forskare som anklagas för sociologism, det vill säga för att använda kvalitativ metod för att omtolka och bortförklara politiskt icke önskvärda kvantativa forskningsresultat. Kvalitativ metod kan alltsa vara inriktad pa beskrivningar bade i forsta och andra ordningens perspektiv, men fenomenografins doman ar alitsa andra ordningens perspektiv - dar har vi det forsta Start studying Kvalitativ metod. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Syftet med att använda intervju som kvalitativ metod är att fånga upp personens verklighetsuppfattning och tankesätt kring ämnet som sedan kommer bearbetas och presenteras.

•Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny … Trots att den kvalitativa metoden hade möjligheter som den dominerade kvantitativa metoden saknade fick den inte genomslag, utan förblev i dessa perspektiv. (Bryman 1997, s.
Thomas eldered recipharm

zeunerts julmust
mbc liver cancer
logistik services llc
kronor coin
pedagogiskt arbete skolverket

c-uppsats fullständig - GUPEA - Göteborgs universitet

För mer forskning presenterades en motsvarande metod för kvalitativ syntes. Upphovs- männen, Noblit och vetenskapsteoretiskt perspektiv och en. Kvalitativ metod vs kvantitativ metod.


Norska kristna sånger
sverige arkitekter jobb

I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA

Färdighet och förmåga . Förklara val av vetenskapsteoretiskt perspektiv och relatera det till andra perspektiv . Urskilja etiska problemställningar i samband med forskningsintervjuer 5 Val av metod 75; Kvalitativa och kvantitativa metoder: likheter och skillnader 76; För- och nackdelar med kvalitativ och kvantitativ metod 79; Olika sätt att samla in information 84; Kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder 85; Sammanfattning 87; Del III Kvalitativa metoder 89; 6 Kvalitativt inriktad samhällsforskning 92 Moment 2 Vetenskaplig metod Utifrån för socialt arbete relevanta vetenskapsteoretiska perspektiv sker en fördjupning av kunskaper om konstruktion av frågeställningar, forskningsdesign, samt metodval. Mot bakgrund av forskningsdesign och metodval behandlas etiska ställningstaganden. fram till 1950-talet då den kvalitativa forskningen gick in i en modern fas som varade ända fram till 1970-talet. Kännetecknande för den moderna perioden är bl a att det utvecklas ett antal nya tolkande teorier, perspektiv, metoder eller strategier Kvalitativa metoder Man kan misstänka att kvalitativa metoder är mindre bekanta för eleverna, varför de behöver göras medvetna om vad det innebär.